Коллективная форма организации труда
Рефераты >> Трудовое право >> Коллективная форма организации труда

РЕферат

Об’єкт дослідження. З позиції теорії державного управління і науки адміністративного та трудового права виступає комплекс суспільних відносин, які виникають у сфері діяльності підприємств.

Мета. Основною метою цього дослідження є теоретико-правовий і науково-прикладний аналіз суспільного стану існуючої системи правового регулювання у сфері діяльності підприємств, явищ і процесів близьких за соціальною спрямованістю до нього - державного регулювання, державної системи захисту прав та законних інтересів людини - розробка можливих шляхів іх подальшого розвитку та удосконалення в умовах розвитку ринкових відносин, гармонизації національного законодавства в досліджувальній сфері.

· Методи дослідження та апаратура. Методологічну основу дипломної роботи складають загально визнані методи наукового пізнання, в першу чергу -формальнологічний, нормативний, порівняльно-правовий, системно-структурний. Основу дослідження складають основні положення адміністративного та трудового та спеціальні роботи вчних - правознавців.

Результати та їх новизна полягає в тому, що дослідником здійснено всебічний аналіз організаційно-правових питань діяльності підприємств.

Основні положення, що виносяться на захист :

- висновок про те, що в умовах переходу до ринкової економіки сфера можливого використання КФОП визначається двома головними факторами : формою власності підприємства та кількістю працюючих на ньому;

- додаткове, засноване на змінах, пов’язаних з правовою реформою під впливом ринкових відносин в економіці, обгрунтування висновку про те, що правовідносини щодо застосування КФОП є за своєю галузевою природою не тільки трудовими, а й адмінистративними та регулюються нормами трудового та адміністративного права.;

- висновок про те. Що трудові правовідносини, які виникають при використанні КФОП, є єдиною системою індівідуальних і колективних трудових правовідносин, сторонами яких є працівник, трудовий колектив, який працює в умовах КФОП і власник підприємства або уповноважений ним орган.

ЗМІСТ

ÐÅÔÅÐÀÒ

ÂÑÒÓÏ

1 ÎÐÃÀͲÇÀÖ²ÉÍÎ-ÓÏÐÀÂ˲ÍÑÜʲ ²ÄÍÎÑÈÍÈ ÍÀ ϲÄÏÐȪÌÑÒ² ßÊ ÏÐÅÄÌÅÒ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß

1.1 Ïðàâîâèé ìåõàí³çì òà ì³ñöå àäì³í³ñòðàòèâíî-ïðàâîâèõ íîðì â óïðàâë³íí³ íàéìàíîþ ïðàöåþ íà ï³äïðèºìñòâ³ .

1.2 Îðãàíèçàö³éíî - óïðàâë³íñüê³ â³äíîñèíè â ñòðóêòóð³ ïðåäìåòà àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà òðóäîâîãî ïðàâà

1.3 Îñíîâí³ îçíàêè ï³äïðèºìñòâà òà éîãî éîãî àäì³í³ñòðàòèâíà ïðàâîñóá’ºêòí³ñòü .

2 ÑÓÁ¢ªÊÒÈ ÏÐÀÂβÄÍÎÑÈÍ ÏÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍÞ ÍÀÉÌÀÍÎÞ ÏÐÀÖÅÞ ÍÀ ϲÄÏÐȪÌÑÒ²

2.1 Îñîáëèâîñò³ àäì³í³ñòðàòèâíî - ïðàâîâèõ â³äíîñèí ðîá³òíèêà, òðóäîâîãî êîëåêòèâó .

2.2 Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÿê ñóᢺêò óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì

2.3 Ïîâíîâàæåííÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ íàéìàíîþ ïðàöåþ íà ï³äïðèºìñòâ³. Êîëåêòèâíèé äîãîâîð òà êîíòðàêò ÿê îñîáëèâà ôîðìà òðóäîâîãî äîãîâîðó .

ÂÈÑÍÎÂÊÈ

ВСТУП


Страница: