Контракт как особая форма коллективного договора
Рефераты >> Трудовое право >> Контракт как особая форма коллективного договора

встановлених законодавством, статутом підприємства та цим

контрактом.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво

підприємством, організує його виробничо-господарську,

соціальнопобутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань

підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства

та цим контрактом.

7. Керівник зобов'язується забезпечити виконання показників

ефективності використання державного майна і прибутку згідно з

додатком до контракту.

8. _

_

(інші зобов'язання, що покладаються на Керівника)

9. Керівник щорічно подає Органу управління майном, з яким

укладено цей контракт, звіт про результати виконання показників,

передбачених контрактом за встановленою формою.

10. Орган управління майном має право вимагати від Керівника

достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання

чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління

підприємством та розпорядження його майном.

11. Орган управління майном:

інформує про галузеву науково-технічну політику;

інформує про державні потреби в продукції підприємства;

надає інформацію на запит Керівника;

звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за

вимогою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та

умов контракту;

організує фінансовий контроль за діяльністю підприємства;

здійснює контроль за ефективністю використання і збереження

закріпленого за підприємством державного майна.

12. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і

права, які поширюються на підприємство законодавчими та іншими

нормативними актами, а також передбачені статутом підприємства та

цим контрактом.

13. Керівник має право:

діяти від імені підприємства, представляти його на всіх

підприємствах, в установах та організаціях;

укладати господарські та інші угоди;

видавати доручення;

відкривати рахунки в банках;

користуватися правом розпорядження коштів підприємства,

накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти,

давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників

підприємства;

вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом

управління майном, статутом підприємства і цим контрактом до

компетенції Керівника.

14. Орган управління майном делегує Керівнику такі

повноваження*:

_

_

15. Керівник укладає трудові договори з працівниками

підприємств відповідно до чинного законодавства.

Керівник зобов'язаний вжити заходів до створення в кожному

структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці

відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити

додержання прав працівників, гарантованих законодавством про

охорону праці. ( Пункт 15 розділу 2 доповнено абзацом другим

згідно з Постановою КМ N 924 ( 924-97-п ) від 22.08.97 )

16. Під час укладення трудових договорів з працівниками

підприємства, визначенні та забезпеченні умов їх праці та

відпочинку, Керівник керується трудовим законодавством з

урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом

підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним

договором і фінансовими можливостями підприємства.

* Орган управління майном може делегувати свої повноваження

Керівнику, якщо це передбачено актами законодавства. Передача

повноважень може здійснюватись шляхом укладання додаткової угоди

до контракту.

У разі делегування керівнику повноважень щодо проведення

колективних переговорів і укладення колективного договору, він

повинен забезпечити проведення колективних переговорів щодо

укладення колективного договору у порядку, передбаченому Законом

України "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ).

3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КЕРІВНИКА

17. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом,

Керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки

доходу, одержаного підприємством в результаті його господарської

діяльності, виходячи з установлених Керівнику:

а) посадового окладу в розмірі гривень і фактично

відпрацьованого часу;

б) премії в розмірі _ відсотків нарахованої

заробітної плати за посадовим окладом.

У разі допущення на підприємстві нещасного випадку із

смертельним наслідком з вини підприємства премія Керівникові не

нараховується.

Премія не нараховується також у разі _

(зазначити випадки, коли премія не нараховується)

в) доплати у розмірі гривень

(вид доплати)

(або у відсотках до посадового окладу) і фактично відпрацьованого

часу;

г) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер

роботи у розмірі _ гривень (або у відсотках до посадового

окладу) і фактично відпрацьованого часу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених

контрактом, погіршення якості роботи надбавки скасовуються або

зменшуються.

18. Крім того, Керівникові можуть виплачуватися:

винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого

на підприємстві положення;

винагорода за вислугу років відповідно до діючого на

підприємстві положення;

винагорода за виконання особливо важливих завдань, якщо такі

завдання оформлялися за додатковою угодою до контракту, в

розмірах, визначених додатковими угодами;

частина прибутку, що відповідно до статті 38 Закону України

"Про власність" надходить у розпорядження трудового колективу (за

його рішенням).

Розмір оплати праці, розмір надбавки, премії, винагороди за

підсумками роботи може бути підвищено або знижено у разі

(зазначити підстави)

19. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка

тривалістю _ календарних днів. Оплата відпустки

провадиться виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого

у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі

відпустки Керівникові надається матеріальна допомога на

оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.

Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної

відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо),

за погодженням з Органом управління майном.

20. У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується

грошова допомога у розмірі гривень (не більше п'яти

посадових окладів).

21. Крім умов матеріального забезпечення, зазначених у

пунктах 17 - 20, Керівникові можуть бути встановлені інші умови,

що не заборонені законодавством, у разі _.

(зазначити підстави)

( Розділ 3 в редакції Постанови КМ N 1268 ( 1268-99-п ) від

14.07.99 )

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

22. У випадку невиконання чи неналежного виконання

обов'язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть

відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.


Страница: