Контракт как особая форма коллективного договора
Рефераты >> Трудовое право >> Контракт как особая форма коллективного договора

23. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому

законодавством.

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

24. Внесення змін та доповнень до цього контракту

здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

25. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення терміну дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) до закінчення терміну дії контракту у випадках,

передбачених пунктами 26 і 27 цього контракту;

г) з інших підстав, передбачених законодавством та цим

контрактом.

26. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт

розірваний з ініціативи Органу управління майном, у тому числі за

пропозицією місцевого органу державної виконавчої влади, до

закінчення терміну його дії:

а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних

причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

б) у разі одноразового грубого порушення Керівником

законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, в результаті

чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесено

збитки, виплачено штрафи і т.п.);

в) у разі невиконання підприємством зобов'язань перед

бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та

обов'язкових платежів, а також невиконання підприємством

зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи

недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

( Пункт 26 розділу 5 доповнено підпунктом "в" згідно з Постановою

КМ N 542 ( 542-97-п ) від 09.06.97 )

г) у разі непогодження з органами, уповноваженими управляти

відповідним майном, кошторисів доходів і видатків підприємств;

( Пункт 26 розділу 5 доповнено підпунктом "г" згідно з Постановою

КМ N 542 ( 542-97-п ) від 09.06.97 )

д) у разі несплати реструктурованої податкової

заборгованості протягом трьох місяців при наявності вини

керівника; ( Пункт 26 розділу 5 доповнено підпунктом "д" згідно

з Постановою КМ N 924 ( 924-97-п ) від 22.08.97 )

е) за поданням службових осіб органів державного нагляду за

охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного

законодавства з питань охорони праці; ( Пункт 26 розділу 5

доповнено підпунктом "е" згідно з Постановою КМ N 924 ( 924-97-п )

від 22.08.97 )

є) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в

іноземній валюті; ( Пункт 26 розділу 5 доповнено підпунктом "є"

згідно з Постановою КМ N 1945 ( 1945-98-п ) від 10.12.98 )

ж) у разі допущення зростання обсягів простроченої

кредиторської заборгованості; ( Пункт 26 розділу 5 доповнено

підпунктом "ж" згідно з Постановою КМ N 999 ( 999-99-п ) від

09.06.99 )

з) з інших підстав.

----------------------------------------------------------------

(визначити, у разі необхідності, інші підстави припинення

контракту)

27. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до

закінчення терміну його дії:

а) у випадку систематичного невиконання Органом управління

майном своїх обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що

обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в

його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або

вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності

підприємства:

б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають

виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.

28. У разі дострокового припинення контракту, з незалежних

від Керівника причин, встановлюються такі додаткові гарантії та

компенсації: -----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

29. За два місяці до закінчення терміну дії контракту він

може бути за угодою Сторін продовжений або укладений на новий чи

інший термін.

30. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах,

встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про

це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт

8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю ( 322-08 )

України.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

31. Цей контракт діє з " " 199 р.

до " " 199 р.

32. Особливі умови (в тому числі конфіденційності):

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

33. Відомості про підприємство:

Повна назва

-----------------------------------------------------------------

Адреса

-----------------------------------------------------------------

Розрахунковий рахунок N

-----------------------------------------------------------------

34. Відомості про Орган управління майном :

Повна назва -----------------------------------------------------

Адреса -----------------------------------------------------------

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника Органу

управління майном

------------------------------------------------------------------

Службовий телефон керівника Органу управління майном

------------------------------------------------------------------

35. Відомості про Керівника:

Домашня адреса

Домашній телефон _

Службовий телефон

Паспорт серія _ N

виданий " " 199 р.

------------------------------------------------------------------

(назва органу, що видав паспорт)

36. Цей контракт укладено в двох примірниках, які

зберігаються у кожній із сторін і мають однакову юридичну силу

37.----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

(зазначити у разі необхідності, інші відомості, наприклад,

перелік додатків до контракту, наявність пільг з оподаткування

Керівника)

Від Органу управління майном Керівник

----------------------------- -----------------------------

(Посада, прізвище, ім'я, (Підпис, прізвище, ім'я,

по батькові) по батькові)

_ ------------------------------

(підпис)

М. П. " " 199 р. " " 199 р.

"Погоджено"

------------------------------------------------------------------

(орган, посада, прізвище, підпис, дата)

Порядок расторжения трудового контракта

В случае разрыва контракта по инициативе работодателя, на основаниях указанных в контракте, но не предусмотренных действующим законодательством, увольнение производится в соответствии с пунктом 6 ст. 36 КЗоТ, с учетом гарантий установленных действующим законодательством и контрактом.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами обязанностей, предусмотренных в контракте, контракт может быть досрочно разорван с предупреждением соответствующей стороны за две недели.


Страница: