Тарифная политика и ее влияние на комиссионный доход коммерческих банков
Рефераты >> Банковское дело >> Тарифная политика и ее влияние на комиссионный доход коммерческих банков

30. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело / Пер.с англ. – М.: ИНФРА - М, 2000. – 856 с.

31. Полфреман Д. Основы банковского дела /Пер. с англ. – М.:ИНФРА-М, 1996. – 624 с.

32. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. — КНЕУ, 2002.— 316 с.

33. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ. 2004. — 468 с.

34. Роуз П.С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд.— М.: «Дело ЛТД»,1995.— 768 с.

35. Современные технологии для банка // Журнал «Банковские технологии», Россия, № 4, 2004. – с.32- 48.

36. Шевченко Р. І. Банківські операції : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К. : КНЕУ, 2003. – 276с.

37. Эдгар М. Управление финансами в коммерческих банках / Пер.с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 208 с.

38. Офіційний сайт НБУ – HTTP://www.bank.gov.ua

39. Офіційний сайт АКБ “Приватбанк” – HTTP:// WWW.PRIVATBANK.DP.UA

40. Офіційний сайт Асоціації банків України – HTTP:// WWW.AUB.COM.UA

41. Законодавчо-довідкова система законодавства України – HTTP:// WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA

Приложение А

Основные показатели деятельности банковской системы Украины за 2000 – 2006 роки (млн.грн.) [34]

Показники

Дата

01.01.

2001

01.01.

2002

01.01.

2003

01.01.

2004

01.01.

2005

2006

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

1.

Кількість зареєстрованих банків

195

189

182

179

181

186

188

189

188

187

188

188

187

190

2.

Виключено з Державного реєстру банків

9

9

12

8

4

1

0

1

2

3

3

3

4

5

3.

Кількість банків, що знаходиться у стадії ліквідації

38

35

24

20

20

20

20

20

20

20

21

21

20

20

4.

Кількість діючих банків

153

152

157

158

160

165

164

165

165

166

165

165

165

166

4.1

з них: з іноземним капіталом

22

21

20

19

19

23

23

23

28

28

28

30

30

30

4.1.1

у т.ч. зі 100% іноземним капіталом

7

6

7

7

7

9

9

9

11

11

11

11

11

11

5.

Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, %

13.3

12.5

13.7

11.3

9.6

19.5

19.2

18.8

21.6

21.5

21.1

23.4

22.2

21.0

 

АКТИВИ

 

1.

Загальні активи (не скориговані на резерви під активні операції)

39866

50785

67774

105539

141497

223024

221189

231273

237294

243272

249950

264954

270702

283291

1.1

Чисті активи (скориговані на резерви за активними операціями)

37129

47 591

63896

100234

134348

213878

211811

221803

227710

233317

239729

254558

259765

271972

2.

Високоліквідні активи

8270

7744

9043

16043

23595

36482

34045

36361

32863

33214

33531

34646

33908

36222

3.

Кредити надані

23637

32097

46736

73442

97197

156385

156728

165033

174236

180504

187056

199060

204871

215469

3.1

з нього: кредити надані суб'єктам господарської діяльності

18216

26564

38189

57957

72875

109020

108777

113030

118121

120311

124340

130531

133602

138020

3.2

кредити надані фізичним особам

941

1373

3255

8879

14599

33156

33772

35540

38570

41537

45098

48645

52943

57540

4.

Довгострокові кредити

3309

5683

10690

28136

45531

86227

87037

90239

95060

99162

105183

111972

117848

123839

4.1

з них: довгострокові кредити суб'єктам господарської діяльності

2761

5125

9698

23239

34693

58528

58814

60642

63179

64412

67414

70777

72985

75131

5.

Проблемні кре-дити (простро-чені та сумнівні

2679

1863

2113

2500

3145

3379

3661

3709

3798

3979

4125

4169

4280

4325

6.

Вкладення в цінні папери

2175

4390

4402

6534

8157

14338

13985

13403

13793

12874

12583

13311

13084

13199

7.

Резерви під активні операції банків

2737

3194

3905

5355

7250

9370

9582

9662

10069

10276

10552

10990

11312

11670

 

% виконання формування резерву

61.5

85.4

93.3

98.2

99.7

100.05

100.04

100.03

99.96

100.10

100.1

100.1

 

100.14

7.1

з них: резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями

2 336

2963

3575

4631

6367

8328

8494

8657

9033

9241

9435

9901

10221

10537

 

ПАСИВИ

 

1.

Пасиви, усього

37129

47591

63896

100234

134348

213878

211811

221803

227710

233317

239729

254558

259765

271972

2.

Балансовий капітал

6507

7915

9983

12882

18421

25451

25931

26683

27263

27576

28128

29454

30881

32314

2.1

з нього: статут-ний капітал

3671

4573

5998

8116

11605

16111

16346

16723

17536

17607

17869

18954

19948

20969

2.2

Частка капіталу у пасивах

17.5

16.6

15.6

12.9

13.7

11.9

12.2

12.0

12.0

11.8

11.7

11.6

11.9

11.9

3.

Зобов'язання банків

30622

39 676

53 913

87352

115927

188427

185880

195120

200447

205741

211601

225105

228884

239658

3.1

з них: кошти суб'єктів господарської діяльності

13071

15653

19 703

27987

40128

61214

58977

58813

59925

60629

63986

65156

67412

68801

3.1.1

з них: строкові кошти суб'єктів господарської діяльності

2867

4698

6161

10391

15377

26807

25610

25127

25561

28556

28867

29192

30870

31775

3.2

кошти фізичних осіб

6649

11165

19092

32113

41207

72542

73332

75168

76891

79460

80910

83514

86554

89003

3.2.1

з них: строкові вклади фізичних осіб

4569

8060

14128

24861

33204

55257

57222

58345

59158

60902

62585

63799

65543

67712

 

Довідково:

 

1.

Регулятивний капітал

5148

8025

10099

13274

18188

26373

26489

27899

28895

28881

29772

31324

31901

33195

2.

Адекватність регулятивного капіталу (Н2)

15.53

20.69

18.01

15.11

16.81

14.95

15.08

15.23

14.92

14.59

14.54

14.31

14.19

14.08

3.

Доходи

7446

8583

10470

13949

20072

27537

2668

5237

8383

11398

14631

18016

21494

25153

4.

Витрати

7476

8051

9785

13122

18809

25367

2398

4761

7615

10377

13215

16188

19232

22487

5.

Результат діяльності

-30

532

685

827

1263

2170

270

476

768

1021

1416

1828

2262

2666

6.

Рентабельність активів, %

-0.09

1.27

1.27

1.04

1.07

1.31

1.43

1.4

1.53

1.62

1.68

1.69

7.

Рентабельність капіталу, %

-0.45

7.50

7.97

7.61

8.43

10.39

11.84

11.68

12.75

13.56

14.10

14.24

8.

Чиста процент-на маржа, %

6.31

6.94

6.00

5.78

4.90

4.90

4.81

4.79

4.90

5.00

5.03

5.09

9.

Чистий спред, %

7.10

8.45

7.20

6.97

5.72

5.78

5.59

5.53

5.59

5.64

5.62

5.64


Страница: